Affärer, resor och Bagdad - vad gäller?

2019-11-12

”Mot bakgrund av den senaste tidens demonstrationer och civila oroligheter bedöms säkerhetsläget i Bagdad som mycket instabilt. På grund av de aktuella oroligheterna och spänningarna rekommenderas noggrann planering och koordinering vid resor inom staden. Protesterna får ändå ses som avvikelser från stadens säkerhetsnivå, eftersom de senaste åren präglats av en minskning i förekomsten av storskaligt våld.”

Så inleds sammanfattningen i en av våra lägesrapporter som vi just nu levererar till ett flertal kunder som har affärsverksamhet i eller ska resa till Bagdad. Utöver den korta sammanfattningen får våra kunder en underrättelsebaserad rapport med följande rubriker:

 • Hotskala
 • Övergripande lägesrapport
 • Aktuella demonstrationer
 • Sammanhang
 • Huvudaktörer
 • Platser, kartor
 • Taktik och tillvägagångsätt
 • Hotbild (mot kund)
 • Prognos
 • Bedömning och rekommendationer.

Vi bedömer läget, lämnar råd och rekommendationer – allt i syfte att förbereda och förbättra säkerheten för affärsverksamhet och personal.
Intresserad? Hör av dig till info@vespergroup.se


Förnyade ISO-certifieringar för Vesper

2019-11-01

Att leverera säkerhetstjänster i högriskländer innebär ett stort ansvar och en del i vårt kvalitetsarbete innebär att arbeta med respekt för mänskliga rättigheter. Under sommaren har Vesper Group granskats av MSS Global och vi är stolta över att ha fått förnyade certifieringar.

Den omfattande revisionen har visat att Vesper Groups ledningssystem lever upp till kraven i ISO 9001, ISO 18788 och PSC.1. Certifieringarna är en del av vårt åtagande att efterleva branschens bästa praxis samt att bidra till utveckling och spridning av dessa. Det innebär också att vi är en seriös aktör som tar vårt ansvar gentemot de samhällen där vi har operativt säkerhetsarbete, liksom mot våra kunder.

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller regelefterlevnad, etisk standard och uppförande. Vesper Group är medlemmar av International Code of Conduct Association, ICoCA, som är säkerhetsföretagens internationella kontrollorgan. Vi är även medlemmar i den brittiska intresseorganisationen Security in Complex Environments Group, SCEG, som samlar välskötta bolag med internationella säkerhetsstandarder och med mänskliga rättigheter i fokus för sin affärsmodell.


Vesper Groups förnyade certifikat

 


15 år inom CIA och "Follow The Money"

2019-10-23

Vesper Groups höstmingel handlade om finansiella bedrägerier och penningtvätt. Föredragshållaren Jeremy Mears, med 15 års erfarenhet från anti-penningtvättsarbete inom CIA, gav en lägesbild av de enorma globala problem som drabbar både banker och företag.

Mears berättade om sitt arbete med den så kallade ”follow the money”-metoden, som inneburit allt från att spåra upp krigsförbrytare till underrättelseinhämtning och analys inför införande av sanktioner.

Runtom världen pågår det arbete med att motverka brottsligheten, men kryphålen är fortfarande många och uppfinningsrikedom, incitament och förmåga hos brottslingarna är stor. Tyvärr är förmågan att slå tillbaka eller hindra förekomsten ännu inte tillräckligt stark hos vare sig rättsväsende eller lagstiftare, menade Mears.

I sitt föredrag pratade också Mears, som idag är vice president på företaget Sovereign, om nya metoder för att bekämpa penningtvätt. Han belyste problemet med ökande compliance-kostnader för banker och finansiella institut – allt eftersom regelverk och lagstiftning ställer högre krav för att förhindra penningtvätt kopplat till internationell brottslighet, terrorism och ”skurkstater”.

Mears trodde att en av framtidens lösningar är artificial intelligence, AI, där det finns möjlighet att processa stora mängder data och upptäcka mönster som kan leda till upptäckt av brottsliga transaktioner, samtidigt som det kan minska bankernas kostnader. Han pekade på att man kan lära känna kunden med hjälp av AI, exempelvis genom att kombinera grundliga bakgrundskontroller med AI-tolkning av allt från emojis, syntax, dialogstil, slang och sarkasmer. Allt för att förhindra att fel kund kommer in i systemet.

Enligt Mears har tillsynsmyndigheter sedan 2008 delat ut böter om mer än 28 miljarder dollar, kopplat till finansiella företags penningtvätt och sanktionsöverträdelser.


Jeremy Mears, vice president på Sovereign Intelligence


Nytt samarbete med tidigare Must-chefen Gunnar Karlson

2019-10-08

Vi är glada över att presentera vårt samarbete med förre chefen Must, generalmajor Gunnar Karlson. Han är en av säkerhetsbranschens mest erfarna och kunniga inom underrättelse- och säkerhetstjänst, säkerhetsskydd samt totalförsvar. Avtalet med Gunnar Karlson konsult AB tar Vespers säkerhetsrådgivning till en ny nivå.

Gunnar Karlson lämnade våren 2019 den aktiva tjänsten i Försvarsmakten som generalmajor och chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, där han varit chef i mer än sex år. Han har bakom sig en lång rad chefsbefattningar i Försvarsmakten, bland annat som regementschef för P 18 på Gotland och som Försvarsmaktens förbandsproduktionschef. Han har också haft ett antal stabs- och lärarbefattningar i Försvarsmakten.

Under sammanlagt fem år har Gunnar Karlson tjänstgjort i Regeringskansliet: tre år som utsänd från Försvarsdepartementet till Bryssel och två år som militär rådgivare på Utrikesdepartementet.


Gunnar Karlson

 


Vesper Group rekryterar Johan Barvaeus

2019-09-15

Vesper Group har rekryterat poliskommissarien Johan Barvaeus. Bolaget stärker därmed sin förmåga att hjälpa både myndigheter, företag och privatpersoner. Han är en erfaren insatschef, förundersökningsledare, utredare och mycket skicklig på riskbedömningar.

Vesper Groups kunder har ofta stora behov av både struktur, ledning och djup expertis för att kunna lösa sina säkerhetsproblem och med Johans kompetens vässas erbjudandet ytterligare.

- Johans djupa erfarenhet av samhällsperspektiv och förmåga att snabbt kunna bedöma och planera vilka säkerhetsåtgärder som gör skillnad på kort och lång sikt är oerhört värdefull för våra kunder, säger Erik Lewin vd för Vesper Group.

- Jag ser fram emot att få hjälpa kunderna i säkerhetsarbetet och att fortsätta göra en god samhällsinsats. Jag brinner för att få göra skillnad och här får jag samtidigt utvecklas och utmanas på ett professionellt plan, säger Johan Barvaeus.

Johan Barvaeus tillträder som senior säkerhetskonsult på Vesper Group den 16 september.


Johan Barvaeus, senior säkerhetskonsult på Vesper Group


Grönt datacenter med säkerhet i världsklass

2019-09-12

Vår kund EcoDataCenter i Falun är ”världens grönaste datacenter”, men inte nog med det. Anläggningen tar också höjd för säkerhet i världsklass.

Några exempel är det eldbeständiga korslimmade trävirket som man bygger hallarna med, liksom olika typer av infartshinder och tuffa behörighetskontroller.

Både den fysiska säkerheten och informationssäkerheten är oerhört viktiga för att kunna garantera att kundernas information hos EcoDataCenter är trygg. Detta arbete genomsyrar alla detaljer och Vespers experter har tillsett att EcoDataCenter uppfyller alla krav som den nya säkerhetsskyddslagen ställer.

Att ställa diagnos på säkerhetsläget i affärsverksamheten och ge handfast utbildning, manualer och rådgivning är Vesper bra på. Läs mer om vår kund EcoDataCenter, som fått stöd av våra erfarna konsulter.

 


Resesäkerhet, gisslan- och attentatsituationer

2019-08-23

Trafikolyckor, jordbävningar, attentat och gisslansituationer är något som många arbetsgivare måste förhålla sig till att personalen kan drabbas av. Man kan förstås aldrig förutse när det värsta kommer att inträffa, men man kan se till att medarbetarna är förberedda.

I slutet av sommaren har vi utbildat vi ett femtiotal personer i resesäkerhet, akutsjukvård och pågående dödligt våld (PDV), hur man agerar vid attentat, gisslantagning och andra svåra konfliktsituationer. Vad ska man undvika och hur förbereder man sig? Om det värsta händer: hur ska man agera, fly, ta skydd, slå tillbaka, hjälpa och informera?

Det har varit mycket givande och uppskattade dagar för både kursdeltagare, utbildare och instruktörer. Alla har lämnat utbildningen väl rustade för att ge sig ut på tjänsteresa eller i den vanliga vardagen, med tips och råd för att minska sårbarheter och bli mer streetsmart på resan samt kunskap om hur man agerar när liv och hälsa står på spel.


Lägesrapporter avseende Hong Kong

2019-08-20

Ingen kan förutspå utvecklingen i Hong Kong, men allt pekar på att situationen med oro och demonstrationer på gatorna kommer att dra ut på tiden.

Stora geopolitiska värden står på spel och företag med verksamhet i regionen gör klokt i att noga följa utvecklingen och förbereda sig för olika scenarier. Just nu levererar vi skräddarsydda lägesrapporter till ett flertal kunder, där vi bedömer läget och lämnar råd och rekommendationer. Allt i syfte att förbereda och förbättra säkerheten för både personal och affärsverksamhet.

Några av rubrikerna i våra rapporter:

 • Exeucitve Summary
 • Weekly headlines
 • Coming demonstrations
 • General situation
 • Impact on business
 • Travel and Security Alerts
 • Business recommendations


Vespers vd gästade P4 Extra

2019-05-17

Vespers vd Erik Lewin var Dagens gäst i P4 Extra den 16 maj, ett intressant samtal som handlade om hans unika erfarenheter i arbete för att trygga och skydda andra.
Erik Lewin berättade om sin bakgrund som officer i specialförbanden och som säkerhetsrådgivare i Mellanöstern. Samtalet handlade också om att leva med hemlig identitet och om att vara mitt i en terroristattack.

Lyssna på en kortare version av intervjun här.


Brittisk säkerhetspragmatism länkar privat och offentlig sektor

2019-04-08

Vespers vårmingel gästades av brigadgeneralen Paul Gibson, ordförande för den brittiska intresseorganisationen SCEG, Security in Complex Environments Group. Han har arbetat i militära insatser i Irak, Kosovo, Bosnien och Sierra Leone och varit chef för det brittiska militära kontraterrorarbetet. Han leder SCEG sedan 2012 och är en uppskattad kommentator i försvars- och säkerhetsfrågor i bl a brittiska Times och BBC.

Efterfrågat och fullsatt vid Paul Gibsons föredag.

Så skapades SCEG

Vad är SCEG och varför? Paul Gibson berättade om några av de grova övergrepp som begicks av en del privata säkerhetsföretag efter 2003, främst i Irak. Den brittiska regeringen förstod att något måste göras och lagstiftning ansågs vara en klumpig lösning som inte skulle lösa problematiken fullt ut. De valde att engagera branschen och uppmuntra säkerhetsföretagen att jobba för en högre industristandard och benchmarking. Efter en officiell anbudsprocess 2011 fick SCEG uppdraget att vara regeringens partner för att skapa branschstandarder.

Gibson agerar genom sin roll i SCEG som säkerhetsföretagens gemensamma representant, vilket underlättar myndigheternas kommunikation med den privata säkerhetssektorn och bidrar till ökad förståelse och samarbete mellan privat och offentlig sektor. Han uppmanade beslutsfattare att tänka mer kreativt kring möjligheterna att använda den privata säkerhetssektorn för att möta samhällets svåra situationer.

- Det händer att man fastnar i en moralisk diskussion där myndigheter anses ha ett ”högre och finare syfte” och de privata företagens enda målsättning anses vara att göra vinst. Men den förutfattade meningen blir ett onödigt hinder för samarbete mellan två parter som har samma drivkraft och mål för ögonen - att göra gott genom ökad trygghet och säkerhet, menade Gibson.

Radikaliseringens konsekvenser

Britternas historia har gett dem ett globalt perspektiv på säkerhetsproblematik, samtidigt som man anammat lokala säkerhetslösningar. Dagens situation med stora flyktingströmmar till Sverige har britterna haft länge. Likaså hotet från terrorism, där britterna har många års erfarenhet men där länderna idag har mer liknande situationer.

- En av vår tids absolut största utmaningar är radikaliseringen, sa Paul Gibson. Vi har inte tillräcklig förståelse för hur radikalisering av människor i demokratiska miljöer sker och kan heller inte överskåda hur långsiktiga och omfattande konsekvenserna blir av de politiska beslut vi fattar idag.

Prispress hotar hög kvalitet

Han uttryckte kritik mot den prispress som ofta sker vid upphandlingar av säkerhetslösningar. Att certifiera ett företag mot internationellt erkända standarder tar både tid och pengar. Sådana företag är SCEG trygga med att rekommendera som bra, robusta och med högkvalitativ leverans till sina kunder. Det minskar risk både för kunder och tredje part. Men dessa certifierade företag kan inte priskonkurrera med billigare ocertifierade företag. Gibson använde det brittiska talesättet för otillräcklig betalning för kvalitetstjänster:

- ”If you pay peanuts you will get monkeys.”

Gibson menade också att den privata sektorn är en outnyttjad resurs i det inhemska samhället och pekade på att det är den som formulerar avtalen som har makten att bestämma vad de vill ha, vem de vill ha och hur de vill ha det. Han avslutade med att beskriva vikten av bygga relationer, ändra lagstiftning och skriva policys innan något händer:

- Det är bra att förbereda sig i god tid. Då finns möjligheten på plats att ta stöd av de privata företagen den dag en incident eller större kris inträffar igen.

Vesper Group blev 2018 det andra icke-brittiska säkerhetsföretaget i världen att bli godkänd som medlem i SCEG: https://www.sceguk.org.uk/